Покрива ли НЗОК отстраняването на жлъчка с лапароскопска операция?

Покрива ли НЗОК отстраняването на жлъчка с лапароскопска операция?

Имам направление от личния лекар за хоспитализация. Предстои ми отстраняване на жлъчката с лапароскопска операция. Покрива ли част от лечението НЗОК или всичко се поема от болния?

Иванка Добрева, гр. Бургас

НЗОК заплаща за лапароскопски операции по различни клинични пътеки. В цената на пътеките са включени стойността на оперативната дейност, съответните медикаменти и консумативи (освен някои т.нар. скъпоструващи консумативи, за които изрично е посочено в съответната пътека, че не се заплащат от НЗОК).

Например в клинични пътеки (КП) №185 „Лапароскопска холецистектомия” (безкръвна операция на жлъчка) е записано, че НЗОК не заплаща „лапароскопски консумативи”, „стерилни полиетиленови ръкави за глава на камерата“ и консумативи за ендоскопска хирургия, а в КП №186 „Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища”. НЗОК също не заплаща скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение, като лапароскопски консумативи, мешове и протезни материали, сонди за йеюнално хранене и консумативи за роботасистирана хирургия.

Уведомяване ви, че считано от 1 юли 2021 г. НЗОК ще заплаща група 24. „Медицински изделия при оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност“ от „Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група“. От тази дата  влиза в сила заплащането на следните групи/подгрупи медицински изделия по технически изисквания:

- Група 24. „Медицински изделия при оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност”:

- Подгрупа 24.1 – „Механичен съшивател – независимо от вида и размера”;

- Подгрупа 24.2 – „Пълнител за механичен съшивател – независимо от вида и размера“;

- Подгрупа 24.3 – „Ендоскопски съшивател – независимо от вида и размера”;

- Подгрупа 24.4 – „Пълнител за ендоскопски съшивател – независимо от вида и размера”.

На портала на НЗОК в рубрика „Лекарства, медицински изделия и храни“/“Медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ” e публикуван „Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на чл.13, ал.2, т.2, буква „а” от Наредба №10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15.12.2020 г.) в сила от 1 юли 2021 г. (РД-НС-04-67/31.05.2021 г.)”.

В Списъка са посочени медицинските изделия от Група 24, които НЗОК заплаща от 01.07.2021 г. и стойността, до която ги покрива.

Медицинските изделия от новата група (Група 24) се отчитат от ЛЗБМП по реда на НРД и в системата на НЗОК.

Постъпването за лечение се осъществява с направление за хоспитализация (бл. МЗ- НЗОК №7). Лапароскопските операции се осъществяват в почти всички големи болници, които разполагат с отделение по хирургия.

Коментари