Кой чай е по-полезен - черният или зеленият?

Спо­ро­ве­те кой от ча­йо­ве­те е най-по­ле­зен, се водят от го­ди­ни. И ви­на­ги се появ­ява някак­во но­во мне­ние.

Кой чай е по-полезен - черният или зеленият?

Спо­ро­ве­те кой от ча­йо­ве­те е най-по­ле­зен, се водят от го­ди­ни. И ви­на­ги се появ­ява някак­во но­во мне­ние.

По прин­цип, чаят пър­во е зе­лен, а след ре­ди­ца об­ра­бот­ки про­меня цве­та си - пос­ле­до­ва­тел­но пре­ми­на­ва през жъл­тия и чер­ве­ния цвят. Та­ка оба­че пос­те­пен­но гу­би мно­го­то по­лез­ни ве­щес­тва, за­сил­ва се не­го­ва­та тръп­чи­вост, про­менят се цве­тът, вку­сът и аро­ма­тъ­т. В край­на смет­ка, по пътя от зе­ле­ния чай до чер­ния съ­дър­жа­ние­то на ви­та­мин С на­мал­ява 10 пъ­ти и зна­чи­тел­но се по­ни­жа­ва ко­ли­чес­тво­то на ан­тиок­си­дан­ти­те-биоф­ла­во­нои­ди. То­зи про­цес не ока­зва влия­ние са­мо на съ­дър­жа­ние­то на ко­феи­на.

Хомеопатията действа при ангина, пневмония и грип

Чер­ният чай е про­ти­во­по­ка­зан за бол­ни­те от глау­ко­ма.

Той обаче е по­ле­зен при по­ни­же­но кръв­но нал­яга­не, защото съ­дър­жа ко­феин, кой­то зас­тавя сър­це­то да ра­бо­ти по-сил­но. По то­зи на­чин сла­бос­тта, коя­то сте по­чувс­тва­ли, пре­ми­на­ва.

Черният чай е про­ве­ре­но средс­тво при при­ло­ша­ва­не и необя­сни­ма от­пус­на­тост. Дъ­бил­ни­те ве­щес­тва, кои­то са в изо­би­лие в него, ус­по­коя­ват сто­маш­на­та ли­га­ви­ца и пре­мах­ват спаз­ми­те.

Се­га е ред да ви за­поз­наем с про­ти­во­по­ка­за­ния­та:

- тъй ка­то чаят по­ви­ша­ва оч­но­то нал­яга­не, той е аб­со­лют­но про­ти­во­по­ка­зан при бол­ни от глау­ко­ма;
- по­ви­ша­ва и кръв­но­то нал­яга­не, кое­то оз­на­ча­ва, че не трябва да се прие­ма при хи­пер­то­ния и ари­тми­я;
- чер­ният чай мо­же да пре­диз­ви­ка за­бав­яне по­то­ка кръв във ва­ри­коз­но раз­ши­ре­ни­те ве­ни;
- во­ди до обо­стряне на ар­три­та, осо­бе­но ар­трит с по­даг­ра. Чаят е из­точ­ник и на пу­ри­ни, кои­то са враг на бол­ни­те с по­даг­ра;
- чер­ният чай не се пре­по­ръч­ва и на бре­мен­ни же­ни.


ЗЕ­ЛЕ­НИЯТ ЧАЙ Е ПО­ЛЕ­ЗЕН ПРИ ВСИЧ­КИ ИН­ФЕК­ЦИОЗ­НИ БО­ЛЕС­ТИ, ПРИ АТЕ­РОС­КЛЕ­РО­ЗА И ОН­КО­ЛО­ГИЧ­НИ ПРОБ­ЛЕ­МИ

Зе­ле­ният чай е еди­н от най-доб­ри­те из­точ­ни­ци на ан­тиок­си­дан­ти. Те­зи ве­щес­тва из­хвърлят ста­ри­те ток­си­ни и пре­чат за об­ра­зу­ва­не­то на но­ви. За­ра­ди те­зи свои ка­чес­тва е по­лез­но да се пие при почти всич­ки ин­фек­циоз­ни за­бол­ява­ния, как­то и за про­фи­лак­ти­ка на ате­рос­кле­ро­за и он­ко­ло­гич­ни за­бол­ява­ния.

Зе­ле­ният чай е средс­тво про­тив зим­на ави­та­ми­но­за. В не­го има ви­та­мин С, А, В, В1, В2, В15. А по съ­дър­жа­ние на ви­та­мин Р е на пър­во място от всич­ки рас­те­ния. Име­нно то­зи ви­та­мин пра­ви ор­га­низ­ма по-ус­той­чив към ин­фек­циоз­ни за­бол­ява­ния.

Той съ­що то­ни­зи­ра, но по-фи­но. За раз­ли­ка от чер­ния чай и ка­фе­то, ос­вен ко­феин, зе­ле­ният чай съ­дър­жа и тау­рин - то­ник, кой­то не дей­ства та­ка аг­ре­сив­но. За­то­ва не е про­ти­во­по­ка­зан за бре­мен­ни же­ни.


Йога срещу ангината


Та­зи на­пит­ка по­ма­га и за от­слаб­ва­не, за­що­то ус­кор­ява об­мяна­та на ве­щес­тва­та

Ед­на чаш­ка зе­лен чай из­гаря око­ло 70 ка­ло­рии.

Той ук­реп­ва мъж­ко­то здра­ве, за­що­то съ­дър­жа мно­го цинк, а цин­кът е то­зи, кой­то ак­ти­ви­зи­ра об­мяна­та на ве­щес­тва­та в тес­ти­си­те. Съ­дър­жа и мно­го йод, за­то­ва се пре­по­ръч­ва на хо­ра, стра­да­щи от за­бол­ява­ния на щи­то­вид­на­та жле­за.

Бла­го­да­ре­ние съ­дър­жа­ние­то на флуор, зе­ле­ният чай ук­реп­ва зъб­ния емай­л, а па­кет­че от то­ку-що за­па­рен зе­лен чай е мно­го доб­ро средс­тво при въз­па­ле­ние на очи­те. Прос­то прот­ри­вай­те очи­те си със “со­ка­” от па­кет­че­то от вън­шния ъгъ­л на очи­те към но­са.

И някол­ко ду­ми за про­ти­во­по­ка­за­ния­та

Как­то и чер­ният, та­ка и зе­ле­ният чай не трябва да се пие от хо­ра, стра­да­щи от ар­трит и по­даг­ра.
А съ­що и при по­ви­ше­на фун­кция на щи­то­вид­на­та жле­за - ти­рео­ток­си­ко­за.

Не трябва да пие­те по­ве­че от 2-3 чаш­ки на ден все пак, за да не “с­ко­чи” кръв­но­то нал­яга­не при хи­пер­то­ни­ци­те./Zdrave.to

Харесайте zdrave.to и във Фейсбук, където ще намерите още много полезни и интересни четива!

Коментари